ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Διαδικτυακό συνέδριο με την παρακάτω θεματολογία, προγραμματίζει να πραγματοποιήσει η ΟικόΣφαιρα στις 19 και 20 Μαίου 2022.

Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

1.      Κλιματική αλλαγή και πλημμυρικά φαινόμενα

2.      Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις

3.      Αντιπλημμυρική θωράκιση του Νομού

4.      Φράγματα στις κοίτες των ποταμών, λιμνοδεξαμενές και ταμιευτήρες νερού για αρδευτικούς σκοπούς: Εμπειρία και σύγχρονες πρακτικές

5.      Ανάπλαση, εξωραϊσμός και ανάδειξη των παραποτάμιων περιοχών του Νομού

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Τα πλημμυρικά φαινόμενα που πλέον πλήττουν το Νομό Καρδίτσας όλο και πιο συχνά (μεγάλες πλημμύρες υπήρξαν κατά τα έτη 1992, 1994, 1997, 2012, 2020 και μόλις πρόσφατα τον Φλεβάρη 2022), προκαλούν μεγάλες ζημιές έως καταστροφές, που επηρεάζουν αρνητικά και ανεπανόρθωτα την οικονομία της περιοχής, ενώ επιβαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, είναι σκόπιμη και επείγουσα η εκπόνηση μιας στρατηγικής για την αποτελεσματική διαχείριση των επιφανειακών νερών, λαμβάνοντας υπόψη, τις εμφανείς πλέον, συνέπειες και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση της Καρδίτσας, αλλά και άλλων πληττόμενων περιοχών του Νομού. Ενδεικτικά, τα κύρια βήματα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής είναι:

·         Η καταγραφή των λεκανών απορροής. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από χαρτογραφήσεις παλαιότερων μελετών.

·         Η εφαρμογή σεναρίων έντασης καιρικών φαινομένων σε κάθε μία από αυτές, λαμβάνοντας στοιχεία από τις περιπτώσεις που έχουν εμφανιστεί ιστορικά.

·         Ο υπολογισμός του όγκου νερού που προκύπτει από κάθε σενάριο.

·         Εντοπισμός επικίνδυνων σημείων στις υφιστάμενες αντιπλημμυρικές υποδομές.

·         Ανασχεδιασμός αντιπλημμυρικών υποδομών ή διαμόρφωση προτάσεων διαχείρισης μέσω της κατασκευής έργων μικρής ή μεσαίας κλίμακας, με την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενες λύσεις θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον όγκο νερού του χειρότερου σεναρίου.

·         Η αρχική κοστολόγηση των προτεινομένων έργων.

·         Η ιεράρχηση – προτεραιοποίηση της κατασκευής των έργων βάσει κριτηρίων που θα προταθούν και θα συζητηθούν ευρέως.

·         Η περιγραφή της διαδικασίας για το σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων.

·         Έργα και δράσεις ανάπλασης, εξωραϊσμού και ανάδειξης, των παραποτάμιων περιοχών του νομού Καρδίτσας

ΣΚΟΠΟΣ του συνεδρίου είναι:

·         Να προσελκύσει έγκριτους ερευνητές και εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και αρμόδιους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους εντός του πλαισίου και της θεματολογίας που παρουσιάστηκαν παραπάνω.

·         Να συμβάλλει στην εισαγωγή γνώσης σχετικής με τη θεματολογία στην τοπική κοινωνία.

·         Να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς για την επεξεργασία μιας ολοκληρωμένης, βιώσιμης και εφικτής στρατηγικής.

·         Να αποτελέσουν τα πορίσματα του συνεδρίου, οδηγό για όσους θα ασχοληθούν με το θέμα, όπως κυβέρνηση, αυτοδιοικήσεις, υπηρεσίες, άλλους φορείς.

 

Τέλος, το Δ.Σ. της ΟικόΣφαιρας ολοκληρώνει τον κατάλογο ομιλητών και συνδιοργανωτών και δηλώνει ότι επιθυμεί όπως οι εργασίες του συνεδρίου κρατηθούν σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο και να αποφευχθούν θέσεις και αντιπαραθέσεις για αναζήτηση ευθυνών και υπευθύνων για τις πλημμύρες του παρελθόντος, θεωρώντας ότι σε ένα επιστημονικό συνέδριο δεν θα ωφελήσουν τέτοιες αντιπαραθέσεις.