Εφημερίς “Θεσσαλική Φωνή”, έτος 2ο, αρ. φ. 557, 16 Μαρτίου 1926

Πεννιές

Οι Καρδιτσιώται εξεστράτευσαν χθες εναντίον της Καράμπαλης. Την οποίαν κατέλαβαν αυθωρεί και παραχρήμα. Εκεί εόρτασαν τα κούλουμα ή κοινώς «μαχμουρλίκια» λεγόμενα. Και τα εόρτασαν εν πάση επισημότητι Πανήγυρις ετελείτο περί την Καράμπαλην.

Έλειπον μόνον τα εμπορικά καταστήματα. Ηδύνατο κανείς να αγοράση εκεί … ότι ήθελε. Ακόμη, και μύλους του καφέ. Ποίοι παρευρέθησαν εις την πανήγυριν δεν δυνάμεθα ν’ αναφέρωμεν ποίοι δεν παρευρέθησαν. Και ούτοι ήσαν μερικοί νεαροί μας, των οποίων καθυστέρησε το αυτοκίνητον. Εις την Καράμπαλην η ευθυμία και η χαρά εσκορπίσθησαν χθες. Αμφιβάλλομεν αν οι συμπολίται ηυθύμησαν κατά την ημέρα των απόκρεω τόσον, όσον χθες με τα κούλουμα. Και του χρόνου λοιπόν.